Jaipur Office : Dhula House, Bapu Bazar, Jaipur-302 003 Rajasthan (INDIA)
Tel : +91-9828284433,+91-9414043117, +91-7727878841, +91-141-2355261

e-mail : bandarej@bsnl.in

 

Bhandarej Office : Hotel Bhadrawati Palace,Village-Bhandarej, Dist.Dusa 303
501 Rajasthan.(INDIA)
Tel. : +91-1427-283351
-mail : bandarej@bsnl.in